0

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego
 2. Kategoria sprzętu z przeznaczeniem do wypożyczenia oraz aktualny cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Wypożyczanie sprzętu, odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy osobą wypożyczającą lub działającą w jej imieniu, a wypożyczalnią.
 4. Osoba wypożyczająca odpowiada, wobec wypożyczalni, za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę określoną ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

II ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYPOŻYCZENIA:

 1. Osoba wypożyczająca powinna przedstawić wypożyczalni dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest wpłacić kaucję za wypożyczony sprzęt w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem opłat za wypożyczenie.
 3. Kaucja za wypożyczenie jest zwracana po zakończeniu umowy wypożyczenia, zwrocie wypożyczonego sprzętu czystego i bez uszkodzeń.
 4. W razie uszkodzenia, zniszczenia częściowego lub zabrudzenia sprzętu przez osobę wypożyczającą, wpłacona kaucja jest zatrzymywana do czasu zakończenia naprawy lub czyszczenia, a następnie z kaucji pokrywane są koszty w/w czynności. W przypadku gdyby kwota kaucji okazała się niewystarczająca na pokrycie kosztów naprawy osoba wypożyczająca zobowiązana jest do dopłaty różnicy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o kosztach naprawy. W przypadku nie uregulowania zobowiązania, wynikającego z kosztów naprawy w terminie j.w.  wypożyczalnia będzie dochodzić należności na drodze postępowania sądowego.
 5. W przypadkach całkowitego zniszczenia sprzętu osoba wypożyczająca zobowiązana jest do pełnego pokrycia kosztów zakupu tego sprzętu, a w razie gdyby to nie było możliwe -sprzętu tego samego rodzaju i podobnych właściwościach oraz pokryć pozostałe koszty związane z jego zakupem. W przypadku nie uregulowania zobowiązania wypożyczalnia będzie dochodzić należności na drodze postępowania sądowego.
 6. Z tytułu wypożyczenia sprzętu osoba wypożyczająca zobowiązana jest uiszczać miesięczną opłatę w wysokości określonej w cenniku opłat za wypożyczenie.
 7. Czas wypożyczenia, wysokość opłat, termin ich wnoszenia oraz wysokość kaucji określa umowa, którą zawiera osoba wypożyczająca z wypożyczalnią.
 8. Ustala się minimalny okres wypożyczenia na jeden miesiąc (30 dni) dopuszczając jego skrócenie w uzasadnionych przypadkach. Wcześniejszy zwrot wypożyczonego sprzętu nie daje podstawy do częściowego zwrotu opłaty za wypożyczenie.
 9. W przypadku, gdyby osoba wypożyczająca zmuszona była przedłużyć okres korzystania z wypożyczanego sprzętu, o fakcie tym winna powiadomić wypożyczalnię w terminie nie późniejszym niż określa to umowa wypożyczenia. Warunkiem przedłużenia umowy wypożyczenia, będzie wniesienie opłaty za kolejny okres używania wypożyczonego sprzętu w terminie określonym umową. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wniesienie opłaty przekazem pocztowym na adres wypożyczalni.
 10. W przypadku przekroczenia przez osobę wypożyczającą terminu używania wypożyczonego sprzętu określonego w regulaminie wypożyczalnia pobierze za ten okres odrębną opłatę 150% opłaty określonej w umowie wypożyczenia. Przekroczenie terminu wypożyczenia sprzętu o więcej niż 30 dni ponad okres określony w umowie upoważnia wypożyczalnie do odebrania tego sprzętu i zatrzymania kaucji jako kary umownej.
 11. Wypożyczalni służy prawo sprawdzania danych przedstawionych przez osobę wypożyczającą oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem lub niszczony, wypożyczalnia ma prawo odstąpić od umowy oraz obciążyć osobę wypożyczającą kosztami ewentualnej naprawy i natychmiastowego zwrotu sprzętu.
 12. Wszelkie koszty wynikające z nie przestrzegania regulaminu wypożyczalni obciążają osobę wypożyczającą.